Вторият национален семинар за разпространение на резултатите по проект “MEDILINGUA- Подобряване на професионалните чуждоезикови компетенции на парамедиците” (2013-1-PL1-LEO05-37769) в България се проведе на 26-ти март 2015 година в офиса на Център Руни в София. 10 високо квалифицирани и опитни парамедици се включиха в семинара. Те са се дипломирали в различни обучителни центрове или колежи в България и в момента работят за няколко държавни и частни центрове за спешна медицинска помощ.

Програмата на семинара се състоеше от няколко части:

  • Представяне на програма „Учене през целия живот“.
  • Запознаване с проекта, неговите цели и резултатите, които са постигнати до този момент по проекта.
  • Раздаване на информационни материали за проекта на участниците.
  • Представяне на Наръчник за създаване на подкастс.
  • Обсъждане на резултатите от проучването по проекта.
  • Представяне на първите два урока от LMS платформата.
  • Запознаване на парамедиците с предстоящата тестваща фаза и записване на участници за нея.

Всички участници в семинара бяха много ентусиазирани относно проекта и тяхното участие в него. Те оцениха положително първите два урока от платформата и потвърдиха, че платформата ще бъде много полезна за парамедиците и другите специалисти, които работят в областта на спешната медицинска помощ. Участниците получиха данни за достъп до платформата и заявиха, че ще предоставят обратна връзка относно функционалността на първите два обучителни урока. Те изразиха любопитство относно следващите уроци и потвърдиха готовността си да се включат в бъдещите дейности по проекта. Наръчникът за създаването на подкастс беше приет много положително от парамедиците и те споделиха, че ще го използват при записването на  своите собствени подкасти. Участниците научиха интересна информация за длъжностната характеристика  и възможностите за обучение на парамедиците в другите европейски държави и направиха сравнение със ситуацията в България. Освен това българските парамедици обсъдиха помежду си проблемите, които срещат в ежедневната си работа и нуждата да подобрят знанията си по английски език.

Участниците във Втория информационен семинар в България ще разпространят информация за проекта и неговите дейности на своите работни места като по този начин способстват за въвличането на все повече парамедици в проекта. Това ще допринесе за събирането на пълна обратна връзка относно платформата, която ще бъде използвана с цел нейното подобряване по време на тестването.

Освен това 5 парамедици официално се записаха за участие в етапа на тестване, който ще започне през май 2015. По време на събитието бяха установени и полезни контакти с Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ в София. Неговият представител заяви, че ще съдейства за набирането на участници в тестването.

Photo 1- 2nd workshop in BG.JPG Photo 2- 2nd workshop in BG.JPG Photo 3- 2nd workshop in BG.JPG

Photo 4- 2nd workshop in BG.JPG Photo 5- 2nd workshop in BG.JPG