Третата международна среща по проект “MEDILINGUA- Подобряване на професионалните чуждоезикови компетенции на парамедиците (2013-1-PL1-LEO05-37769) се проведе на 10-ти и 11-ти февруари 2015 г. в София, България. Представители на всички партньорски организации участваха в срещата. Партньорите прекараха голяма част от срещата обсъждайки ефективността на първия обучителен урок, който беше тестван от парамедици от партньорските страни, както и работата по създаването на следващите уроци от платформата. Записването на видео материалите, които ще бъдат добавени към упражненията в платформата също беше обсъдено. Партньорите решиха, че ще опитат да работят заедно с Йън Тиг, който е помощник-директор на Education for South Central Ambulance Service (SCAS) във Великобритания, в осъществяването на тези дейности. По време на срещата всички партньорски организации работиха заедно върху разработените сценарии, тъй като някои от тях се нуждаеха от дребни корекции. Представителите на медицинските партньори (Gesaude и Университета в Жешов) представиха предложения за промени в сценариите с цел да ги направят по-реални и по-свързани с ежедневната работа на парамедиците. Освен това беше обърнато специално внимание на междукултурните различия в сценариите с цел последните да бъдат максимално полезни за парамедиците от различните държави.

Работната версия на Плана за тестване беше представена от Gesaude, който координира изпълнението на WP5. Етапът на тестване ще започне през май 2015 година и ще има за цел да открие неизправности в обучителната платформа, които трябва да бъдат отстранени за да стане  платформата напълно готова за употреба от целевата група. 25 парамедици от България, Португалия и Германия и 50 парамедици от Полша ще тестват платформата и ще оценят нейната функционалност. Партньорите приеха предложението на Europe Evaluation Company за създаването на два различни модела на тестване с цел справяне с трудностите, които биха възникнали в някои държави в процеса на тестването.

Разпространението на резултатите от проекта също беше обсъдено като партньорите подчертаха значението на първите национални семинари, които бяха проведени във всички партньорски страни. Europe Evaluation Company обобщи резултатите от оценката на проекта до този момент и предостави препоръки за бъдещото развитие на дейностите по MEDILINGUA. Представителите на партньорските организации се съгласиха последната международна среща и крайната конференция за разпространение на резултатите да се състоят съответно на 19-ти и 20-ти ноември 2015.